top of page

Conditions Générales de Vente Construction

Ondernemingsgegevens

 

De entiteit Besloten Vennootschap Re-Sound, handelend onder de handelsnaam “Re-Sound” (hierna “Re-Sound”)

Hadewychstraat 25, 9111 Belsele BELGIE

 

info@re-sound.be

+32498562862

 

Ondernemingsnummer: 1001.458.880

BTW BE1001.458.880    

 

Art. 1 Toepassing Algemene Voorwaarden en aanvaarding

Ons aanbod verbindt ons enkel op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard wordt door de klant.

De bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden gelden altijd, tenzij de
opdracht tot stand komt door een toewijzing van de opdracht onder de wetgeving
overheidsopdrachten. In dat geval hebben de bepalingen uit de wetgeving
overheidsopdrachten voorrang op de bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werken (hierna “Diensten”) die Re-Sound verleent aan haar klanten. Onverminderd andersluidende bepalingen uit eventuele specifieke overeenkomsten die tussen Re-Sound en de klant schriftelijk worden aangegaan. En onverminderd de Bijzondere Voorwaarden, die al dan niet zijn bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van orders, het geven van opdrachten of anderszins afname van Re-Sound’s Diensten impliceert een kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en de op de Diensten toepasselijke Bijzondere Voorwaarden.  

De toepassing van eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de klant(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aankoopvoorwaarden)  op diens relatie met Re-Sound wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het moment waarop IFORI hiervan in kennis werd gesteld en zonder vereiste van enig protest door Re-Sound. In geen enkel geval zullen eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de Cliënt geacht worden impliciet of stilzwijgend aanvaard te zijn door Re-Sound.  

Deze Algemene Voorwaarden maken, samen met een eventuele overeenkomst afgesloten tussen de klant en Re-Sound, het geheel uit van alle afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen aangaande het onderwerp ervan. Zij vervangen alle andere afspraken en overeenkomsten die tussen Partijen mochten bestaan over de Diensten.  

Slechts (i) een schriftelijke en expliciete aanvaarding door Re-Sound van enige afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, of (ii) een aanvaarding van andersluidende voorwaarden waarbij Re-Sound schriftelijk en expliciet verklaard heeft dat deze andersluidende voorwaarden in plaats van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn, of (iii) een afwijking door middel van een andersluidende specifieke overeenkomst tussen de Partijen, kan aan Re-Sound tegengeworpen worden. Deze Algemene Voorwaarden zullen niettegenstaande van toepassing blijven naast de afwijkingen of andersluidende voorwaarden aanvaard door Re-Sound in zoverre deze niet onverenigbaar zijn met elkaar.

 

Art. 2 Wijziging

In geval van tegenstrijdigheden zullen de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden prevaleren op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Diensten waarop de Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke Bijzondere Voorwaarden en een specifieke overeenkomst tussen de Partijen, zal de specifieke overeenkomst tussen de Partijen prevaleren boven de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Diensten waarop de specifieke overeenkomst betrekking heeft.  

Re-Sound houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te kunnen wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen in werking treden dertig (30) kalenderdagen na kennisgeving ervan aan de klant of publicatie ervan op Re-Sound’s website. In geval van schriftelijk protest tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen vijftien (15) kalenderdagen na de kennisgeving, zullen de Algemene Voorwaarden van kracht blijven op de uitvoering van de Diensten die de klant met betrekking tot die Diensten aanvaard heeft. 


Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst

De bestelde werken zullen uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, onder onze verantwoordelijkheid. Alle Diensten die Re-Sound uitvoert voor haar klanten, worden uitgevoerd naar best vermogen. Re-Sound gaat bij de uitvoering ervan dan ook enkel en alleen een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

Re-Sound zal de Diensten in alle onafhankelijkheid uitvoeren. Daarbij zal Re-Sound zelfstandig haar agenda opstellen, met dien verstande dat zij ernaar streeft om eventuele overeengekomen leveringstermijnen na te leven. Deze leveringstermijnen zijn echter steeds benaderend en houden op geen enkele wijze een resultaatsverbintenis in voor Re-Sound. Zij gaan pas in nadat Re-Sound alle nuttige en dienstige stukken met betrekking tot de uitvoering van de Diensten heeft ontvangen en nadat Re-Sound een eventueel overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. 

De annulatie door de klant van een nog niet uitgevoerde bestelling, zal als gevolg hebben dat de klant van rechtswege een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de totale prijs van de bestelling zal moeten betalen in ons voordeel. Deze vergoeding dient om onze administratieve kosten te dekken voor het opmaken van de offerte, van de briefwisseling, van het beheer van onze voorraad evenals ter dekking van het winst verlies. 

In geval van annulatie van de bestelling nadat wij reeds materiaal besteld hebben, behouden wij ons het recht voor om, naargelang het geval, ofwel de uitvoering van het contract te eisen, ofwel een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling. Deze vergoeding dient om de hiervoor beschreven kosten te dekken, evenals de eventuele strafclausules die wij zouden hebben ten opzichte van onze leveranciers of ter dekking van de aankoop van het materiaal dat deel uitmaakt van huidig geannuleerd contract. 

Geen enkele annulatie zal nog toegestaan zijn nadat het fabricageproces zal begonnen zijn of dat we reeds voltooide producten bestemd voor de klant hebben verworven. Is gelijkgesteld met een annulatie van een bestelling het feit dat de klant zelf de voorziene werken of een deel ervan uitvoert of door een derde laat uitvoeren. Indien wij zelf het contract annuleren of wijzigen, buiten het geval van overmacht, zal de klant genieten van een vergoeding gelijk aan de ondergane schade. 


Art. 4 Prijzen

Tenzij de Partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zullen de de Diensten worden gefactureerd op basis van de tarieven die in de offerte zijn opgenomen.. 

In de tijdspanne tussen de offerte en de uiteindelijke uitvoering van een opdracht kunnen de lonen en sociale lasten, en de prijzen van materialen, grondstoffen en producten wijzigen. Om met deze schommelingen rekening te kunnen houden, wordt gewerkt met een herzieningsformule.

De prijzen van tarieven en kosten bedongen voor de Diensten worden jaarlijks op 1 januari van dat jaar automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant aangepast volgens de totale procentuele stijging van de Belgische loonkostindex, volgens volgende formule: 

 

p = P * [a * (s / S) + b * (i-2021 / I-2021) + c]

 

 

waarbij:

  • p = de herziene of aangepaste aannemingsprijs

  • P = de aannemingsprijs op basis van het contract of de overeenkomst

  • s = het gemiddeld uurloon van kracht op de startdatum van de in de vordering of termijnbetaling beschouwde maand, verhoogd met een % sociale lasten en verzekeringen (in privé contracten: de startdatum van de werken waarop de betaling/de factuur betrekking heeft)

  • S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór de openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: datum van de ondertekening van het contract)

  • i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór startdatum van in maandelijkse termijnbetaling beschouwde periode (in privé contracten: kalendermaand vóór startdatum werken waarop de betaling/factuur betrekking heeft)

  • I = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: kalendermaand vóór datum afsluiten overeenkomst)

 

 

De BTW, andere belastingen en lasten en hun wijzigingen, zijn altijd ten laste van de bouwheer. 


Art. 5 Overmacht

Elk onoverkomelijk obstakel voor de normale uitvoering van onze verbintenissen, met andere woorden elk geval van overmacht (bijvoorbeeld : oorlog en haar gevolgen, ongevallen, weersomstandigheden, stakingen of een lock-out…) bevrijdt ons van onze verbintenissen. Indien het obstakel echter tijdelijk is, zullen onze verbintenissen slechts uitgesteld zijn. In dit geval zal de tijdelijke opschorting van de werken, van rechtswege en zonder vergoeding, de oorspronkelijke uitvoeringstermijn verlengen met een duurtijd gelijk aan de duurtijd van de opschorting, verlengd met de noodzakelijke tijdsduur voor het hervatten van de werken. 


Art. 6 Vergunningen

De bouwheer is verantwoordelijk voor het bekomen van de vergunningen en toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. 


Art. 7 Vertraging of schade

Wij zullen ons kunnen keren tegen de bouwheer indien door zijn toedoen de uitvoering der werken vertraging oploopt of dat wij schade lijden. In beide gevallen zullen wij ofwel een verlenging kunnen bekomen van de uitvoeringstermijnen, of zelfs een herziening of de ontbinding van het contract en/of schadevergoeding. 


Art. 8 Kwaliteit van materialen

Indien de klant of zijn gevolmachtigde, of zijn architect, ons materiaal oplegt van een bepaalde kwaliteit of herkomst, of van een bepaald type, en dit niettegenstaande onze geschreven terughoudendheid, zijn wij ontlast van alle verantwoordelijkheid wegens beschadigingen veroorzaakt door de keuze van betrokken materiaal of van betrokken procédé. 

Re-Sound hanteert een middelenverbintenis op vlak van kleurvastheid binnen het textiel. Het is mogelijk dat de gevraagde kleuren niet beschikbaar zijn op datum van levering.
Art. 9 Wijzigingen aan de uitvoering van de overeenkomst

Om geldig te zijn moeten alle opmerkingen van de klant met betrekking tot de uitvoering der werken, schriftelijk gebeuren. Zo ook moeten alle wijzigingen aan de uitvoering der afgesproken werken, om eender welk motief, aangevraagd hetzij door de bouwheer hetzij door onszelf, het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend door de contracterende partijen. 

Art. 10 Oplevering

Binnen de 15 dagen na het einde van de werken, zal de klant of zijn gevolmachtigde of de architect, op onze aanvraag, overgaan tot de voorlopige oplevering in onze aanwezigheid en zal een proces verbaal opgesteld en ondertekend worden. 

De voorlopige oplevering bevat de aanvaarding door de bouwheer van de uitgevoerde werken en dekt definitief alle zichtbare fouten. Na deze termijn van 15 dagen zal deze oplevering, of bij afwezigheid van zulke oplevering, beschouwd worden als zijnde voltooid en aanvaard. Het in bezit nemen der werken zonder voorbehoud, door de bouwheer of zijn vertegenwoordiger, geldt eveneens als voorlopige oplevering na afloop van dezelfde termijn van 15 dagen. De definitieve oplevering zal plaatsvinden ten laatste één jaar na de voorlopige oplevering. 


Art. 11 Klachtenprocedure en Aansprakelijkheid

Elke klacht moet ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij dat onze facturen aanvaard zijn door de klant en waarbij deze moeten betaald worden. 

Behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet, is iedere aansprakelijkheid van Re-Sound beperkt tot de waarde van de opdracht waaruit deze aansprakelijkheid voortvloeit.  

Re-Sound is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade, daarbij inbegrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, personeels- en administratiekosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden, punitieve schade of schade die het gevolg is van overmacht. In geen geval kan Re-Sound aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onnauwkeurigheden in de door haar opgestelde documenten of geformuleerde adviezen indien deze te wijten zijn aan een gebrek aan informatie of onjuiste informatie doorgegeven door de Cliënt.  

Re-Sound is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of het teniet gaan van stukken tijdens gebeurlijk vervoer of verzending, ongeacht of dit geschiedt door of namens Re-Sound dan wel derden. 

Re-Sound houdt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten indien de klant in gebreke blijft om haar verbintenissen uit te voeren om welke reden dan ook. Re-Sound is in dit kader niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die hieruit zou volgen. 

De klant vrijwaart Re-Sound voor aanspraken door derden voor schade door contractuele of buitencontractuele tekortkomingen ten gevolge van het handelen of nalatigheid van de klant of diens werknemers, medewerkers, geassocieerden, bestuurders, aangestelden, (onder)aannemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, afnemers en agenten. 


Art. 12 Betalingsvoorwaarden

De klant zal de betaling uitvoeren overeenkomstig de bijzondere voorwaarden (schijven, vervaldagen,..) voorzien in het contract en opgenomen op de factuur. Tenzij anders bepaald zullen de betalingen via bankoverschrijvinguitgevoerd worden. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, staat de klant ons toe, vόόr de levering van materialen of de uitvoering der werken, een bankgarantie op te eisen als waarborg van de uitvoering van diens betalingsverplichtingen. 


Art. 13 Niet-betaling

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag en deze zal verhoogd worden met een conventionele forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125 euro. Overeenkomstig het artikel 1254 van het burgerlijke wetboek zal elke gedeeltelijke betaling van de factuur aangerekend worden eerst als betaling van de kosten, dan van de interesten en uiteindelijk van het kapitaal. Deze strafclausule van 10% kan ook door de klant aangevraagd worden zoals voorzien door de wet van 14/07/1991 indien wij onze verbintenissen niet naleven, bijvoorbeeld indien wij niet het overeengekomen materiaal leveren of de overeengekomen werken uitvoeren. 

De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt de totaliteit van de nog niet vervallen facturen van rechtswege invorderbaar. 


Art. 14 Niet-verzaking

Ongeacht voorafgaande bepalingen, verzaken wij niet aan ons recht om, in geval van niet betaling of niet respect door de tegenpartij van zijn contractuele verbintenissen, de uitvoering van onze prestaties uit te stellen of de ontbinding of nietigheid van het contract te eisen evenals de uitbetaling van een te vorderen schadevergoeding. 


Art. 15 Levering

De materialen en koopwaar die het voorwerp uitmaken van onze overeenkomst, moeten door de koper opgehaald worden op onze zetel binnen de vastgelegde termijn. Indien wij de levering moeten doen, moet deze verplichting schriftelijk voorzien zijn in de bestelbon met opgave van de leveringsplaats. Onze leveringen gebeuren op de wijze door ons gekozen, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen. Indien wij de levering doen, zijn de kosten en de risico’s ten laste van de klant. 

 

Art. 16 Eigendomsvoorbehoud

De materialen en koopwaar blijven onze eigendom tot volledige betaling van hun prijs en bijhorende kosten.
 

Art. 17 Intellectuele Eigendom

Alle contracten, voorstellen, contractuele voorwaarden, policies, mededelingen, modellen, sjablonen, formulieren, adviezen, strategieën, suggesties, communicatie, rapporten, documenten of andere materialen die door Re-Sound worden aangeleverd in uitvoering van de Diensten (“Deliverables”) zijn uitsluitend voor intern gebruik of eigen gebruik in uitoefening van diens activiteiten door de klant, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen. Klant zal in geen geval enige Deliverables verstrekken, ongeacht of dit ten kosteloze of bezwarende titel geschiedt, aan derde partijen behoudens schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Re-Sound. Behoudens indien de Partijen dit voorafgaandelijk zijn overeengekomen, is klant evenmin gerechtigd de Deliverables te verstrekken aan verbonden ondernemingen. Ter verduidelijking is het klant wel toegestaan om Deliverables (i) als contractuele voorwaarden, policies, contractvoorstel of aanbod aan diens potentiële, actuele of voormalige contractpartij ter ondertekening, aanvaarding, in het kader van onderhandelingen dan wel in uitvoering van een informatieplicht te verstrekken; (ii) als factuur, aanmaning, ingebrekestelling, schorsing, stuiting, processtuk, conclusie, schikking, dading, beëindiging van een overeenkomst of anderszins ter uitoefening van de rechten van klant aan derden te bezorgen; (iii) zijnde adviezen, strategieën, policies of suggesties te implementeren en uit te werken; of (iv) op een andere wijze te gebruiken als dit logischerwijs uit de opdracht of aard van de Deliverables voortvloeit. 

In het kader van de dienstverlening, houdt Re-Sound zich het recht voor om te citeren uit de communicatie tussen de Partijen en om gebruik te maken van de merken, handelsnamen, slagzinnen en logo’s van de klant als referentie in haar communicatie via eender welk medium.

Art. 18 Bepalingen over persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…). 

Re-Sound verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die de klant ons heeft medegedeeld. De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel. Voor meer informatie over hoe Re-Sound omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, kan u terecht op onze Privacy policy, publiekelijk raadpleegbaar op onze website via volgende link: disclaimer en privacy beleid | Resound (re-sound.be). Deze Privacy policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


Art. 19 Enkel de Belgische wet is van toepassing. 

De contracterende partijen bepalen dat alle geschillen in verband met de interpretatie, de toepassing, de uitvoering van huidige bestelling of factuur zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Gent. De toepasbaarheid van buitenlandse wetten en van de Conventie van Wenen (11 april 1980) worden expliciet uitgesloten.

bottom of page